Estás en: > Inici > Consellería > Organigrama

Comissió Interdepartamental de Turisme de la Comunitat Valenciana

 1. La Comissió Interdepartamental de Turisme de la Comunitat Valenciana és un òrgan col·legiat i transversal del Consell dirigit a facilitar la coordinació, col·laboració, estudi, proposta, programació i seguiment de les actuacions institucionals de l’administració autonòmica sobre l’activitat turística.

2. Corresponen a la Comissió Interdepartamental de Turisme, entre altres, les funcions següents:

a) Analitzar els mecanismes de promoció i diversificació del turisme i el grau d’implantació d’aquests en l’acció de govern

b) Coordinar, fomentar i impulsar les actuacions del conjunt dels departaments en què s’organitza l’administració de la Generalitat i promoure el compliment dels principis del Codi ètic mundial del turisme.

c) Proposar mesures innovadores de foment del turisme en què puguen participar les conselleries.

d) Estudiar la possibilitat d’homogeneïtzar i coordinar els instru-ments de planificació turística en l’actuació del Consell.

e) Avaluar l’aplicació de les polítiques de foment del turisme en l’acció de l’administració de la Generalitat.

f) Analitzar les externalitats que, si escau, puga tenir el turisme en els municipis i ciutats del territori valencià, promovent actuacions i mesures per a la seua prevenció i reducció en els casos que puguen ser negatives per a la sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural.

g) Desenvolupar un programa d’accions específiques sobre segure-tat laboral i prevenció de riscos laborals a través de l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat) sobre la base d’estudis realitzats pels tècnics de prevenció de riscos laborals, la seguretat social, els sindicats, les empreses turístiques i els prestadors de serveis turís-tics sobre les càrregues de treball de les treballadores i els treballadors turístics, per tal de millorar l’R+D+I de la indústria turística i les seues condicions laborals.

3. El seu règim d’organització i funcionament així com la determinació de la seua composició, estaran establits reglamentàriament.

4. En el si de la Comissió Interdepartamental de Turisme es podran constituir comissions i grups de treball per a l’estudi de temes concrets i formulació de propostes d’interès turístic que, per raó de competència, afecten bàsicament determinats departaments de l’administració autonòmica

Compartir

Twitter

© Generalitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana