Logo de CdT Online Zona privada
Logo de CdT Online
FORMACIÓ INTEGRAL EN TURISME DE LA CV

Formatur CV és un espai per a la difusió i la divulgació de la formació turística en la Comunitat Valenciana des d’una perspectiva integral. Ací podràs trobar, a més de la formació de certificats de professionalitat, formació contínua, online i tota l’oferta de la xarxa de centres de turisme, els diferents nivells formatius existents, sempre centrat en turisme. Com la Formació Professional, quines titulacions i quins centres dependents de la Conselleria d’Educació (i concertats) ofereixen cicles especialitzats en turisme. Quines universitats tenen estudis de turisme.

Els certificats de professionalitat són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l’àmbit de l’administració laboral.

Cada certificat acredita el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu, sense que això constituïsca regulació de l’exercici professional.

En sentit, cada certificat es correspon amb un perfil professional estructurat en unitats de competència. El certificat inclou la formació associada a aquest perfil, de manera que les unitats de competència s’associen a mòduls formatius, contemplant-se també un Mòdul de Formació Pràctica en Centres de Treball.

Els certificats tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits per LABORA.

Informació sobre Entitats que imparteixen aquest tipus de formació
EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE (Turisme Comunitat Valenciana) s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació sigui una redirecció o enllaç extern dones de la nostra pàgina web oficial.

El sistema educatiu actual permet triar l’opció formativa més adequada als seus estudiants, la formació amb la qual accedeix una persona al mercat laboral actual juga un paper fonamental en la possibilitat de trobar ocupació. Però la inserció laboral reeixida dels joves, així com dels adults, ja no depén només del seu nivell de formació sinó també del seu nivell de competència professional.

En l’actualitat l’FP són els estudis professionals més pròxims a la realitat del mercat de treball i donen resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors professionals per a respondre a l’actual demanda d’ocupació.

Els Títols que s’obtenen en cursar un Cicle Formatiu tenen caràcter oficial i la mateixa validesa acadèmica i professional en tot el territori nacional i són expedits per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

Informació sobre Entitats que imparteixen aquest tipus de formació
EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE (Turisme Comunitat Valenciana) s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació sigui una redirecció o enllaç extern dones de la nostra pàgina web oficial.
Ensenyaments de Grau

Tenen com a finalitat l’obtenció per part de l’estudiant d’una formació general, d’una o diverses disciplines, orientada per a l’exercici d’activitats de caràcter professional.

Aquests títols universitaris tindran caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, faran efecte acadèmics plens i habilitaran, en el seu cas, per a la realització d’activitats de caràcter professional regulades, d’acord amb la normativa que en cada cas resulte d’aplicació.

Ensenyaments de Màster

Tenen com a finalitat l’adquisició per l’estudiant d’una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.

Tenen com a finalitat la formació avançada de l’estudiant en les tècniques d’investigació, podran incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclourà l’elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, consistent en un treball original d’investigació.

Informació sobre Entitats que imparteixen aquest tipus de formació
EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE (Turisme Comunitat Valenciana) s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació sigui una redirecció o enllaç extern dones de la nostra pàgina web oficial.
Formació en Turisme impartida per altres entitats.
EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE (Turisme Comunitat Valenciana) s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació sigui una redirecció o enllaç extern dones de la nostra pàgina web oficial.