Logo de CdT Online Zona privada
Logo de CdT Online
CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT
 • Haver presentat correctament la inscripció dins del termini i en la forma escaient establits.
 • Autoritzar aquesta administració, a l’efecte de la normativa de procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei 39/2015, article 28.2), a la consulta telemàtica amb altres administracions públiques de les dades declarades i altres circumstàncies relacionades amb la tramitació de l’expedient.
  En el cas de no autoritzar la consulta, la persona participant ha d’adjuntar la documentació pertinent: DNI o NIE, document de demanda d’ocupació -DARDO- tant per a personal treballador desocupat com per a personal en actiu que desitge millorar el seu ús (en el cas de persones en actiu hauran de sol·licitar el document en el qual figuren com a persones demandants en millora d’ocupació emés per LABORA), o l’acreditació laboral d’empresa del sector turístic de la Comunitat Valenciana (nòmina, vida laboral, contracte, etc.).
  El CdT podrà, a més, sol·licitar qualsevol document acreditatiu dels requisits sol·licitats per a realitzar el curs (vida laboral, diplomes acreditatius, etc.).
 • Acudir en la data de selecció del curs i realitzar la prova establida segons l’especialitat, que consistirà en una prova escrita i una entrevista personal.
 • Ser resident a la Comunitat Valenciana o treballar per a una empresa amb domicili a la Comunitat Valenciana.
 • Per a realitzar cursos de certificats de professionalitat de nivell 1 no es necessita cap requisit de titulació. Els requisits per a realitzar cursos de certificats de professionalitat de nivell 2 o de nivell 3 són els establits en l’article 20 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat.
 • La falta d’assistència injustificada els tres primers dies de classe comportarà la pèrdua de la plaça i aquesta s’oferirà a la primera persona que estiga de reserva de la llista d’espera.
 • Es reserven un 10 % de les places oferides a les víctimes de violència de gènere.
 • En el cas de vacants o abandons, es podrà incorporar a la formació l’alumnat que haja quedat en la llista de reserva, seguint l’ordre d’aquesta, si es produeix durant els primers cinc dies lectius des de l’inici de l’acció formativa.
Criteris i proves de selecció
 1. Prova escrita de tipus psicotècnic (raonament verbal, numèric, etc.) de caràcter eliminatori, que permeta avaluar de manera objectiva les capacitats i aptituds. Valoració: 70 % sobre la nota total.
 2. Entrevista personal per a les persones candidates que superen la prova anterior, amb la qual es pretén valorar la idoneïtat de les persones aspirants, mitjançant la baremació d’aspectes professionals, formatius i personals, que permeta valorar l’actitud, motivació, habilitats i experiència. Valoració 30 % sobre entrevista estructurada.
 3. Tant si ha sigut admés o admesa al curs, o no, i/o està en situació de reserva, la persona interessada podrà consultar en la web de la Xarxa CdT abans de l’inici, en la zona privada, i s’enviarà notificació electrònica al personal admés, la qual cosa haurà de ser comprovat per la persona interessada.
 1. Prova escrita de tipus psicotècnic (raonament verbal, numèric, etc.) de caràcter eliminatori, que permeta avaluar de manera objectiva les capacitats i aptituds. Valoració: 60 % sobre nota total.
 2. Entrevista personal per als candidats o candidates que superen la prova anterior, amb la qual es pretén valorar la idoneïtat de les persones aspirants, mitjançant la baremació d’aspectes professionals, formatius i personals, que permeta valorar l’actitud, motivació, habilitats i experiència. Valoració de l’entrevista estructurada 30 % (més un 10 % si aporten el certificat de nivell 1 de la mateixa família professional i especialitat). Tindrà, per tant, prioritat l’alumnat de nivells inferiors que es presenten a un nivell superior dins de la seua àrea d’especialització (és a dir, dins de la mateixa família professional) i especialitat.
 3. Tant si ha sigut admesa al curs, o no, i/o està en situació de reserva, la persona interessada podrà consultar en la web de la Xarxa CdT abans de l’inici, en la zona privada, i s’enviarà notificació electrònica a les persones admeses, la qual cosa haurà de ser comprovada per la persona interessada.
 1. Prova escrita de tipus psicotècnic (raonament verbal, numèric, etc.) de caràcter eliminatori, que permeta avaluar de manera objectiva les capacitats i aptituds. Valoració: 60 % sobre nota total.
 2. Entrevista personal per a aquelles persones candidates que superen la prova anterior, amb la qual es pretén valorar la idoneïtat del personal aspirant, mitjançant la baremació d’aspectes professionals, formatius i personals, que permeta valorar l’actitud, motivació, habilitats i experiència. Valoració de l’entrevista estructurada 30 % (més un 10 % si aporten certificat de nivell 2 de la mateixa família professional i especialitat). Tindrà, per tant, prioritat l’alumnat de nivells inferiors que es presenten a un nivell superior dins de la seua àrea d’especialització, és a dir, dins de la mateixa família professional i especialitat.
 3. Tant si ha sigut admesa al curs, o no, i/o està en situació de reserva, la persona interessada podrà consultar en la web de la Xarxa CdT abans de l’inici, en la zona privada, i s’enviarà notificació electrònica als admesos o a les admeses, la qual cosa haurà de ser comprovada per la persona interessada.
L’accés a l’entrevista estarà establit per la nota de tall d’aquelles persones aspirants que hagen superat la prova psicotècnica i estarà establida en funció del nombre de persones aspirants i per tant del màxim a entrevistar (màxim dues persones per plaça oferida).
El CdT podrà valorar qualsevol altre aspecte que permeta considerar un candidat o candidata com a idoni (com poden ser els antecedents acadèmics en la xarxa de centres de la persona sol·licitant, o la realització d’una prova pràctica), i, a més, es podrà sol·licitar qualsevol document acreditatiu dels requisits sol·licitats per a realitzar el curs (vida laboral, diplomes acreditatius, etc.), com també qualsevol altra documentació que es considere convenient.
CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ PROFESSIONAL DIRIGITS A PERSONES DESOCUPADES O EN SITUACIÓ DE MILLORA D’OCUPACIÓ
 • Haver presentat correctament la inscripció dins del termini i en la forma escaient establits.
 • Autoritzar aquesta Administració, a l’efecte de la normativa de procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei 39/2015, article 28.2), a la consulta telemàtica amb altres administracions públiques de les dades declarades i altres circumstàncies relacionades amb la tramitació de l’expedient. En el cas de no autoritzar la consulta, la persona participant ha d’adjuntar la documentació pertinent: DNI o NIE, document de demanda d’ocupació -DARDO- tant per a personal treballador desocupat com per a aquell en actiu que desitge millorar-ne l’ús (en cas de persones en actiu hauran de sol·licitar el document en el qual figuren com a demandants en millora d’ocupació emés per LABORA).
 • Acudir en la data de selecció del curs i realitzar la prova establida, si n’hi ha.
 • Ser resident a la Comunitat Valenciana.
 • Es reserva un 10 % de les places oferides a les víctimes de violència de gènere.
 • En el cas de vacants o abandons, es podrà incorporar alumnat a la formació, aquesta substitució s’admetrà sempre que es produïsca abans d’aconseguir el 25 % de la duració de l’acció formativa.
 • Accés mitjançant prova de selecció:
  Haurà de ser superada amb el mínim establit a criteri de les persones responsables de l’avaluació. Es valorarà l’actitud dels o de les participants, la seua formació/treball anterior, les motivacions i la disponibilitat per a seguir el curs. En cas d’un elevat nombre de persones participants, si s’haguera previst, es podrà convocar a l’entrevista personal només les que hagen sobrepassat una nota determinada en el test, si n’hi ha. El responsable o la responsable de la selecció podrà valorar qualsevol altre aspecte que permeta considerar una persona candidata com a idònia (com poden ser els antecedents acadèmics en la xarxa de centres de la persona sol·licitant o la realització d’una prova pràctica), i es podrà, a més, demanar qualsevol document acreditatiu dels requisits sol·licitats per a realitzar el curs (vida laboral, diplomes acreditatius, etc.), així com qualsevol altra documentació que es considere convenient.

  • Després d’avaluar la idoneïtat de les persones aspirants, i a igualtat de puntuacions, es prioritzaran les persones per ordre d’inscripció.
  • Es penalitzaran, en termes de prioritat, aquelles persones que, sense causa justificada, no s’hagueren presentat a tres o més cursos anteriors de la Xarxa CdT en el qual hagueren sigut admeses.
 • Accés directe, s’empra un sistema de baremació automàtica que consisteix en:
  • Persona desocupada i que s’emmarca en el segment d’alumnat específic al qual es dirigeix el curs. Reserva d’un 80 % de les places oferides. Si no es cobreixen les places per a aquest col·lectiu, incrementaran el següent per a la selecció. Es prioritzaran les persones per ordre d’inscripció, data i hora.
  • Antic alumne o antiga alumna de la Xarxa CdT i desocupat o desocupada que s’emmarque en el segment d’alumnat específic al qual es dirigeix el curs. Reserva d’un 20 % de les places oferides. Fins a completar la capacitat. Es prioritzaran les persones per ordre d’inscripció, la data i l’hora, sempre que els punts anteriors es complisquen correctament.
  • Es penalitzaran, en termes de prioritat, aquelles persones que, sense causa justificada, no s’hagueren presentat a tres o més cursos anteriors de la Xarxa CdT en el qual hagueren sigut admeses.
Tant si ha sigut admesa al curs o no, i/o està en situació de reserva, la persona interessada podrà consultar en la web de la Xarxa CdT abans de l’inici, en la zona privada, i s’enviarà notificació electrònica al personal admés, la qual cosa haurà de ser comprovada per la persona interessada.
FORMACIÓ DIRIGIDA A PERSONES OCUPADES DEL SECTOR TURÍSTIC
 • Haver presentat correctament la inscripció dins del termini i en la forma escaient establits.
 • Autoritzar aquesta administració, a l’efecte de la normativa de procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei 39/2015, article 28.2), a la consulta telemàtica amb altres administracions públiques de les dades declarades i altres circumstàncies relacionades amb la tramitació de l’expedient. En el cas de no autoritzar la consulta, la persona interessada haurà d’adjuntar la documentació pertinent: DNI o NIE, i l’acreditació laboral d’empresa del sector turístic de la Comunitat Valenciana (nòmina, vida laboral, contracte, etc.). El CdT podrà, a més, sol·licitar qualsevol document acreditatiu dels requisits sol·licitats per a realitzar el curs (currículum, diplomes acreditatius, etc.).
 • Ser resident o treballar en una empresa, el centre de treball de la qual estiga situat a la Comunitat Valenciana.
 • Es reserva un 10 % de les places oferides a les víctimes de violència de gènere.
 • En el cas de vacants o abandons, es podrà incorporar alumnat a la formació, aquesta substitució s’admetrà sempre que es produïsca abans d’aconseguir el 25 % de la duració de l’acció formativa.
 • Tindrà prioritat aquell personal treballador en actiu del sector turístic que, a més, s’emmarque en el segment d’alumnat específic al qual es dirigeix el curs.
 • Es prioritzaran les persones per ordre d’inscripció, data i hora, sempre que s’hagen inscrit correctament i complisquen els punts anteriors.
 • Es penalitzaran, en termes de prioritat, aquelles persones que, sense causa justificada, no s’hagueren presentat a tres o més cursos anteriors de la Xarxa CdT en el qual hagueren sigut admeses.
 • El CdT podrà valorar qualsevol altre aspecte que permeta considerar una persona candidata com a idònia (com poden ser els antecedents acadèmics en la xarxa de centres de la persona sol·licitant), i es podrà, a més, sol·licitar qualsevol document acreditatiu dels requisits sol·licitats per a realitzar el curs (vida laboral, diplomes acreditatius, etc.), així com qualsevol altra documentació que es considere convenient.
Tant si ha sigut admesa al curs, o no, i/o està en situació de reserva, la persona interessada podrà consultar en la web de la Xarxa CdT abans de l’inici, en la zona privada, i s’enviarà notificació electrònica al personal admés, la qual cosa haurà de ser comprovada per la persona interessada.
FORMACIÓ PER A PERSONAL OCUPAT I ATURAT DEL SECTOR TURÍSTIC:
 • Haver presentat correctament la inscripció dins del termini i en la forma escaient establits.
 • Autorizar a efectos de la normativa de procedimiento administrativo común de las AAPP (Ley 39/2015, art. 28.2) a esta administración, a la consulta telemática con otras administraciones públicas de los datos declarados y demás circunstancias relacionadas con la tramitación del expediente. En el caso de no autorizar la consulta la persona interesada deberá adjuntar la documentación pertinente: DNI o NIE, y la acreditación laboral de empresa del sector turístico de la Comunitat Valenciana (nómina, vida laboral, contrato, etc.), o el documento de demanda de empleo -DARDE- emitido por LABORA.
El CdT podrà, a més, sol·licitar qualsevol document acreditatiu dels requisits sol·licitats per a realitzar el curs (vida laboral, diplomes acreditatius, etc.).
 • Ser resident o treballar en una empresa, el centre de treball de la qual estiga situat a la Comunitat Valenciana.
 • Es reserva un 10 % de les places oferides a les víctimes de violència de gènere.
 • En el cas de vacants o abandons, es podrà incorporar alumnat a la formació, aquesta substitució s’admetrà sempre que es produïsca abans d’aconseguir el 25 % de la duració de l’acció formativa.
 • La persona inscrita ha d’estar en actiu en el sector turístic i residir a la Comunitat Valenciana, o bé treballar en una empresa del sector turístic o ser autònoma amb domicili a la Comunitat Valenciana. Aquestes persones sempre s’han d’emmarcar en el segment d’alumnat específic al qual es dirigeix el curs. Reserva d’un 70 % de les places oferides. Si no són cobertes les places per a aquest col·lectiu, passaran a incrementar el següent per a la selecció. Es prioritzaran les persones per ordre d’inscripció, data i hora, sempre que els punts anteriors es complisquen correctament.
 • Exalumnat de la Xarxa CdT en situació de desocupació i que s’emmarque en el segment d’alumnat específic al qual es dirigeix el curs. Reserva d’un 20 % de les places oferides. Si no són cobertes les places per a aquest col·lectiu, passaran a incrementar el següent per a la selecció. Es prioritzaran les persones per ordre d’inscripció, data i hora, sempre que els punts anteriors es complisquen correctament.
 • Persona desocupada amb formació prèvia en sector turístic i que s’emmarque en el segment d’alumnat específic al qual es dirigeix el curs. Reserva d’un 10 % de les places oferides. Fins a completar la capacitat. Es prioritzaran les persones per ordre d’inscripció, data i hora, sempre que els punts anteriors es complisquen correctament.
 • Es penalitzaran, en termes de prioritat, aquelles persones que, sense causa justificada, no s’hagueren presentat a tres o més cursos anteriors de la Xarxa CdT en el quals hagueren sigut admeses.
Si no es cobreixen el nombre de places reservades per a cada col·lectiu, aquestes formaran part del grup immediatament superior o inferior, segons corresponga. Sempre amb el límit de capacitat establit per al curs.
Tant si ha sigut admesa al curs, o no, i/o està en situació de reserva, la persona interessada podrà consultar en la web de la Xarxa CdT abans de l’inici, en la zona privada, i s’enviarà notificació electrònica als admesos o admeses, la qual cosa haurà de ser comprovada per la persona interessada.
FORMACIÓ EN LÍNIA
FORMACIÓ DIRIGIDA A PERSONES OCUPADES DEL SECTOR TURÍSTIC:
 • Haver presentat correctament la inscripció dins del termini i en la forma escaient establits.
 • Autoritzar aquesta administració, a l’efecte de la normativa de procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei 39/2015, article 28.2) a la consulta telemàtica amb altres administracions públiques de les dades declarades i altres circumstàncies relacionades amb la tramitació de l’expedient. En el cas de no autoritzar la consulta, s’haurà d’adjuntar la documentació pertinent: DNI o NIE, i l’acreditació laboral d’empresa del sector turístic de la Comunitat Valenciana (nòmina, vida laboral, contracte, etc.).
 • El CdT podrà, a més, sol·licitar qualsevol document acreditatiu dels requisits sol·licitats per a realitzar el curs (vida laboral, diplomes acreditatius, etc.).
 • Ser resident o treballar en una empresa, el centre de treball de la qual estiga situat a la Comunitat Valenciana.
 • Es reserva un 10 % de les places oferides a les víctimes de violència de gènere.
 • En cas de no ser cobertes totes les places oferides amb personal en actiu inscrit en el curs, es cobriran les vacants amb personal desocupat en el sector turístic inscrit en el curs, sempre per ordre d’inscripció.
 • En el cas de vacants o abandons, es podrà incorporar alumnat a la formació; aquesta substitució s’admetrà sempre que es produïsca abans d’arribar al 25 % de la duració total de l’acció formativa.
 • La persona inscrita ha d’estar en actiu en el sector turístic i estar empadronada a la Comunitat Valenciana, o bé treballar en una empresa del sector turístic o ser autònoma amb domicili a la Comunitat Valenciana. Sempre aquestes persones han d’emmarcar-se en el segment d’alumnat específic al qual es dirigeix el curs. Reserva d’un 80 % de les places oferides. En cas de no ser cobertes les places per a aquest col·lectiu passen a incrementar el següent per a la selecció.
 • Es prioritzaran les persones per ordre de preinscripció, data i hora, sempre que els punts anteriors es complisquen correctament.
 • Exalumnat de la Xarxa CdT i que s’emmarque en el segment d’alumnat específic al qual es dirigeix el curs. Reserva d’un 20 % de les places oferides. Si no són cobertes les places per a aquest col·lectiu, passaran a incrementar el següent per a la selecció.
 • Es penalitzaran, en termes de prioritat, aquelles persones que, sense causa justificada, no s’hagueren presentat a tres o més cursos anteriors de la Xarxa CdT en el qual hagueren sigut admeses.
 • En el cas de vacants o abandons, es podrà incorporar alumnat a la formació; aquesta substitució s’admetrà sempre que es produïsca abans d’arribar al 25 % de la duració total de l’acció formativa.
Tant si ha sigut admés o admesa al curs, o no, es podrà consultar en la web de la Xarxa CdT abans de l’inici del curs, en la zona privada, i s’enviarà notificació electrònica al personal admés, la qual cosa haurà de ser comprovada per la persona interessada.
FORMACIÓ DIRIGIDA A PERSONES DESOCUPADES
 • Haver presentat correctament la inscripció dins del termini i en la forma escaient establits.
 • Autoritzar aquesta administració, a l’efecte de la normativa de procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei 39/2015, article 28.2), a la consulta telemàtica amb altres administracions públiques de les dades declarades i altres circumstàncies relacionades amb la tramitació de l’expedient.
  En el cas de no autoritzar la consulta, hauran de presentar/adjuntar la documentació pertinent: DNI o NIE, document de demanda d’ocupació -DARDO- tant per a treballadors o treballadores desocupats com per a aquells en actiu que desitgen millorar-ne l’ús (en cas de persones en actiu hauran de sol·licitar el document en el qual figuren com a demandants en millora d’ocupació emesa per LABORA).
 • Ser resident a la Comunitat Valenciana.
 • Es reserva un 10 % de les places oferides a les víctimes de violència de gènere.
 • En cas de no ser cobertes totes les places oferides amb personal desocupat inscrit en el curs, es cobriran les vacants amb personal en actiu en el sector turístic inscrit en el curs, sempre per ordre d’inscripció.
 • En el cas de vacants o abandons, es podrà incorporar alumnat a la formació; aquesta substitució s’admetrà sempre que es produïsca abans d’aconseguir el 20 % de la duració de l’acció formativa.
 • Estar en situació de desocupació i que s’emmarque en el segment d’alumnat específic al qual es dirigeix el curs. Reserva d’un 80 % de les places oferides. En cas de no ser cobertes les places per aquest col·lectiu passen a incrementar el següent per a la selecció.
 • Es prioritzaran les persones per ordre de preinscripció, data i hora, sempre que els punts anteriors es complisquen correctament.
 • Exalumnat de la Xarxa CdT i que s’emmarque en el segment d’alumnat específic al qual es dirigeix el curs. Reserva d’un 20 % de les places oferides. Si no són cobertes les places per a aquest col·lectiu, passaran a incrementar el següent per a la selecció.
 • Es penalitzaran, en termes de prioritat, aquelles persones que, sense causa justificada, no s’hagueren presentat a tres o més cursos anteriors de la Xarxa CdT en el qual hagueren sigut admeses.
 • En el cas de vacants o abandons, es podrà incorporar alumnat a la formació; aquesta substitució s’admetrà sempre que es produïsca abans d’aconseguir el 25 % de la duració de l’acció formativa.
Tant si la persona ha sigut admesa al curs, o no, es podrà consultar en la web de la Xarxa CdT abans de l’inici del curs, en la zona privada, i s’enviarà notificació electrònica al personal admés, la qual cosa haurà de ser comprovat per la persona interessada.
FORMACIÓ OBERTA
 • Haver presentat correctament la inscripció dins del termini i en la forma escaient establits.
 • Autoritzar aquesta administració, a l’efecte de la normativa de procediment administratiu comú de les administracions públiques (Llei 39/2015, article 28.2), a la consulta telemàtica amb altres administracions públiques de les dades declarades i altres circumstàncies relacionades amb la tramitació de l’expedient. El CdT podrà, a més, sol·licitar qualsevol document acreditatiu dels requisits sol·licitats per a realitzar el curs (vida laboral, diplomes acreditatius, etc.).
 • Es reserva un 10 % de les places oferides a les víctimes de violència de gènere.
 • En el cas de vacants o abandons, es podrà incorporar alumnat a la formació; aquesta substitució s’admetrà sempre que es produïsca abans d’arribar al 20 % de la duració de l’acció formativa.
 • Es prioritzaran les persones per ordre de preinscripció, data i hora, sempre que els punts anteriors es complisquen correctament.
 • Es penalitzaran, en termes de prioritat, aquelles persones que, sense causa justificada, no s’hagueren presentat a tres o més cursos anteriors de la Xarxa CdT en el qual hagueren sigut admeses.
Tant si ha sigut admés o admesa al curs, o no, es podrà consultar en la web de la Xarxa CdT abans de l’inici del curs, en la zona privada, i s’enviarà notificació electrònica al personal admés, la qual cosa haurà de ser comprovada per la persona interessada.
FORMACIÓ EN COL·LABORACIÓ AMB UNIVERSITATS, ORGANISMES, INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS

Les actuacions formatives que Turisme Comunitat Valenciana pose en marxa en col·laboració amb universitats de la Comunitat Valenciana hauran de complir els requisits d’accés i selecció dels estudis universitaris oficials en l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

En la resta d’actuacions formatives que Turisme Comunitat Valenciana pose en marxa en col·laboració amb altres organismes, institucions i associacions es publicaran tant els requisits d’accés com de selecció en funció de l’activitat oferida.

EXPEDICIÓ DE DIPLOMES

Turisme Comunitat Valenciana expedirà un diploma per a cada tipus d’actuació que s’haja previst i sempre que s’hagen complit els requisits per a la seua obtenció.

Els diplomes dels cursos de formació es generen com a documents electrònics signats i incorporen, a més de tota la informació identificativa de l’alumnat i de l’acció formativa cursada, un codi segur de verificació (CSV), a través del qual és possible descarregar el document signat digitalment.

Pots descarregar els diplomes des de la zona privada, en la web, o a través de l’aplicació mòbil de la Xarxa CdT.

Després d’avaluar com a apte la formació teoricopràctica, s’obté un diploma expedit per Turisme Comunitat Valenciana i LABORA.

Les persones que facen certificats de professionalitat seran avaluades en termes d’apte/no apte durant aquest i en finalitzar-lo, i tindrà dret a obtindre un certificat que indique els mòduls formatius superats, si escau.

Si s’està realitzant un certificat de professionalitat, l’avaluació es farà:

 • Durant tot el procés d’aprenentatge.
 • Combinant diferents mètodes i instruments (valoració de treballs, activitats, proves realitzades durant el procés formatiu, etc.).
Al final de cada mòdul:
 • Prova de caràcter teoricopràctica. Si el mòdul s’estructura en unitats formatives, la prova es farà de manera que permeta identificar la puntuació obtinguda en cadascuna d’aquestes. Serà necessari aconseguir una puntuació mínima de cinc en la prova d’avaluació final i, si escau, en totes i cadascuna de les unitats formatives que el configuren.
 • L’avaluació final del mòdul superat serà la suma de la puntuació mitjana obtinguda en l’avaluació durant el procés d’aprenentatge (pondera un 30 %) més la puntuació obtinguda en la prova d’avaluació final del mòdul (pondera un 70 %).
 • A l’alumnat que no haja superat la prova d’avaluació final del mòdul en la data establida per a la primera convocatòria o no l’haja realitzada per causa justificada, se li oferirà una segona convocatòria, abans de concloure l’acció formativa, en la qual se li aplicarà una altra prova final semblant a l’anterior.

Per a poder presentar-se a la prova d’avaluació final d’un mòdul d’un certificat de professionalitat s’ha d’assistir almenys al 75 % de les hores totals d’aquest, justificades i no justificades. En cas que es programen unitats formatives sense arribar a completar un mòdul, aquest percentatge s’aplicarà a la unitat formativa.

Els qui no superen la totalitat dels mòduls associats al certificat de professionalitat i superen els mòduls associats a una o diverses unitats de competència d’aquest, rebran un certificat dels mòduls superats, que tindrà efectes d’acreditació parcial acumulable de les competències professionals adquirides.

Se’ls notificarà per correu electrònic l’inici del tràmit per a recollir el diploma, presencialment, a la secretaria de cada centre, una vegada emés per LABORA.

Amb el diploma s’entregarà un exemplar del model normalitzat del document “Sol·licitud de certificat de professionalitat” (en cas que l’alumne o alumna haja superat tots els mòduls formatius del certificat de professionalitat) o del document “Sol·licitud d’acreditació d’unitats de competència de les qualificacions (acreditació parcial acumulable)” (en el cas que l’alumne o alumna no haja superat tots els mòduls del certificat, però sí els corresponents a una o més unitats de competència).

LABORA contactarà amb la persona sol·licitant quan estiga disponible el títol definitiu, que es podrà recollir al centre LABORA, formació de referència. L’expedició del títol definitiu té un termini aproximat d’un a dos anys.

El títol té caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i és expedit per LABORA, Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

Després d’avaluar com a apte/a la formació teoricopràctica, s’obté un diploma expedit per Turisme Comunitat Valenciana. Quan les faltes d’assistència, justificades i injustificades, superen el 25 % del total de les hores del curs, no obtindran el diploma.
S’obté un diploma expedit per Turisme Comunitat Valenciana. Quan les faltes d’assistència, justificades i injustificades, superen el 25 % del total de les hores del curs, no obtindran el diploma.

Després d’avaluar com a apte/a la formació teoricopràctica, s’obté un diploma expedit per Turisme Comunitat Valenciana. Quan les faltes d’assistència, justificades i injustificades, superen el 25 % del total de les hores del curs, no obtindran el diploma.

Després d’avaluar com a apte/a la formació teoricopràctica, s’obté un diploma expedit per Turisme Comunitat Valenciana.

En la modalitat en línia, l’avaluació es realitzarà mitjançant l’anàlisi de les activitats i els treballs presentats en la plataforma, així com la participació en les eines de comunicació que s’establisquen, i el temps de connexió, en un 80 % del curs.

Les actuacions formatives que Turisme Comunitat Valenciana pose en marxa en col·laboració amb universitats de la Comunitat Valenciana es regiran per la normativa sobre ensenyaments de cada universitat.

En la resta d’actuacions formatives que Turisme Comunitat Valenciana pose en marxa en col·laboració amb altres organismes, institucions i associacions, es publicaran els requisits d’expedició del diploma en funció de l’activitat oferida, sempre sota la premissa d’assistència obligatòria al 80 % de l’acció.

Per a la formació en higiene alimentària, manipulació d’aliments i gestió d’al·lergògens, és obligatori superar l’avaluació com a apte o apta en la formació teoricopràctica, i l’assistència a la totalitat del curs per a obtindre el diploma expedit per Turisme Comunitat Valenciana.

Els qui no superen la totalitat d’una actuació formativa podran sol·licitar un certificat d’assistència, a través del tràmit: Sol·licitud general d’iniciació i tramitació telemàtica de procediments de Turisme Comunitat Valenciana o presentant la sol·licitud per registre d’entrada a la Secretaria del CdT.

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS
Les pràctiques en empresa per a la Xarxa CdT són un valor afegit. El pas del món formatiu a l’àmbit professional és un dels canvis més importants per al nostre alumnat i des dels nostres centres es treballa per a aconseguir que la vostra inserció laboral siga un tràmit senzill.
Les especialitats relacionades amb certificats de professionalitat tenen caràcter modular i tant la seua duració com les condicions d’impartició estan regulades.
 • Les PNL es realitzaran en l’últim període del curs i la seua duració serà idèntica per a tot l’alumnat. En el cas de tindre algun mòdul no apte, per a accedir a les pràctiques es requerirà un informe favorable del tècnic o tècnica de LABORA.
 • L’horari s’adequarà, sempre que siga possible, a les condicions dels centres de treball on s’hi realitzen.
 • D’acord amb la persona tutora de l’empresa en què es realitzen les pràctiques, el professor o la professora o el tutor o tutora elaborarà un programa formatiu en el qual necessàriament hauran de constar:
  1. Àrees o departaments del centre de treball en els quals participarà l’alumnat, amb la temporalització corresponent a cadascun.
  2. Desenvolupament de les activitats en cada àrea o departament, i caldrà especificar:
 • Activitats formatives i productives incloses en l’apartat de pràctiques dels continguts formatius de cadascun dels mòduls, que han de servir per a executar o, si escau, completar la competència professional requerida en l’ocupació.
 • Activitats d’avaluació que han de permetre a l’alumnat demostrar la competència professional objecte d’acreditació i a l’instructor o instructora del centre de treball obtindre’n suficient evidència.

Amb caràcter general es realitzaran en empreses que tinguen personalitat jurídica diferent de la del centre formatiu i que complisquen les condicions següents:

 1. No distar el centre de treball més de 30 quilòmetres del centre formatiu, llevat que es justifique la seua necessitat i siga expressament autoritzada per LABORA.
 2. L’alumnat que tinga un contracte laboral en un centre de treball, no podrà fer les pràctiques en el mateix centre.
 3. Tindre una activitat principal pertanyent a sectors no relacionats amb la formació, llevat que l’acció formativa corresponga a l’Àrea Professional de Formació i Educació, de la família professional “Serveis Socioculturals i a la Comunitat”.
 4. Per a la modalitat col·lectius, s’exceptuen els requisits previstos en els apartats a i b, si bé les empreses hauran d’adequar-se a les necessitats de l’alumnat.

A l’exclusiu objecte de la realització de les PPNL, se subscriu un conveni entre el CdT i l’empresa. A més, hi ha una pòlissa d’assegurances per a la realització del mòdul.

El centre de treball designarà entre personal qualificat un tutor o una tutora d’empresa per cada cinc alumnes, les funcions dels quals seran les següents:

 1. Supervisar l’alumnat i ajudar-lo tècnicament en el desenvolupament de les pràctiques.
 2. Distribuir les tasques entre l’alumnat.
 3. Col·laborar en l’avaluació de l’alumnat.

En col·laboració amb la persona tutora de l’empresa, el seguiment i avaluació de l’alumnat correspondrà a un tutor o tutora del centre formatiu que ha impartit alguna unitat formativa o mòdul propi de l’especialitat.

Una vegada finalitzada la PPNL, el tutor o la tutora del CdT emetrà un informe sobre el resultat del pla de seguiment i l’avaluació realitzada, informe que inclourà una relació dels dies i hores de dedicació.

CONVALIDACIONS

L’alumnat que haja superat, amb anterioritat a l’acció formativa que s’està cursant, algun mòdul de l’especialitat principal o de les especialitats complementàries d’un certificat de professionalitat no estarà obligat a tornar a cursar-los.

L’absència de l’alumnat durant els dies d’impartició del mòdul, es consideraran com a faltes justificades.

D’acord amb el que preveuen l’article 5 bis.4 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, modificat pel Reial decret 189/2013, de 15 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat, i l’article 26.1 de l’Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la qual es desplega el Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets pels quals s’estableixen certificats de professionalitat dictats en la seua aplicació, estaran exempts de realitzar el mòdul de formació pràctica en centres de treball:

Els qui acrediten una experiència laboral d’almenys tres mesos, amb un mínim de 300 hores treballades en total, durant els cinc últims anys transcorreguts fins a la data de sol·licitud de l’exempció, i que es corresponga amb les capacitats recollides en el mòdul del certificat de professionalitat esmentat.

Acreditació i tramitació de l’exempció

 1. L’alumnat haurà de sol·licitar expressament l’exempció de la realització del mòdul de pràctiques, i presentar la sol·licitud en el model normalitzat, en el termini de 10 dies naturals des de la seua incorporació a l’acció formativa.
 2. D’acord amb el que s’estableix en l’article 5 bis.5 del Reial decret 34/2008, de 18 de gener, l’experiència laboral, s’acreditarà mitjançant l’aportació de la documentació següent:
  1. Treballadors assalariats:
   • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l’Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estigueren afiliats, on conste l’empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.
   • Certificat de l’empresa on hagen adquirit l’experiència laboral, en el qual conste la duració dels períodes de prestació del contracte, l’activitat desenvolupada i l’interval de temps en el qual s’ha realitzat aquesta activitat.
  2. Per a personal treballador autònom o per compte propi:
   • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de l’Institut Social de la Marina dels períodes d’alta en la Seguretat Social en el règim especial corresponent.
   • Declaració responsable del compliment dels requisits per a l’exempció del mòdul de pràctiques, amb descripció de l’activitat desenvolupada i interval de temps en el qual s’ha realitzat aquesta.
  3. Per a personal treballador voluntari o becari:
   • Certificat de l’organització o empresa on s’haja prestat l’assistència en la qual consten les activitats i funcions realitzades, l’any en què s’han realitzat i el nombre total d’hores dedicades a aquestes.
 3. LABORA notificarà a la persona interessada, mitjançant resolució signada, l’exempció o no exempció del mòdul.
NORMES DE FUNCIONAMENT

La Xarxa de Centres de Turisme és l’eina de Turisme Comunitat Valenciana que té com a finalitat la millora de l’ocupabilitat i eficiència dels recursos humans, l’atracció del talent, la investigació, innovació i promoció de la gastronomia i de l’hostaleria i el turisme.

La Xarxa CdT posa a la teua disposició unes instal·lacions i equipaments, amb les tècniques més avançades per al desenvolupament dels processos operatius de la formació en hostaleria i turisme. La nostra missió és promoure entre l’alumnat i tot el personal que la integra la vocació per l’hospitalitat, imprescindible en les professions del sector del turisme i l’hostaleria.

Us convidem a complir aquestes normes de convivència perquè les activitats formatives es realitzen amb unes garanties mínimes de qualitat. Tot el personal del CdT té la responsabilitat de complir i fer complir aquestes normes: alumnat, docents i personal no docent han de respectar els horaris d’entrada i eixida del centre per a col·laborar en el normal desenvolupament de les activitats d’obertura i tancament d’aquest.

S’ha de respectar la prohibició de fumar dins del recinte. Si no es fa, serà causa d’expulsió.

L’assistència a classe i la puntualitat.

El respecte a l’autoritat docent i personal no docent, tant dins de la classe com en la resta del recinte del centre.

El respecte a tots els membres de la comunitat i visitants.

El tracte correcte cap als companys i companyes. No es permetrà, en cap cas, l’exercici de violència física o verbal.

La cura i respecte de tots els materials que el centre posa a la disposició de l’alumnat i cos docent.

La cura de les instal·lacions i del conjunt de l’edifici.

Menjar i beure en aules, biblioteca i zones comunes, fora de les zones habilitades per a això, està prohibit.

L’accés a l’interior del CdT amb bicicletes, patins, monopatins o qualsevol vehicle està prohibit, excepte per a persones amb mobilitat reduïda, que usen vehicles homologats per a aquest efecte.

L’accés als tallers de cuina, rebosteria, sala, bar-cafeteria, magatzems i cambres frigorífiques, amb bosses o motxilles.

Alumnat, docents i personal no docent han de prestar especial atenció, durant totes les activitats que realitzen a les aules tallers, als punts següents:
 1. Actitud i indumentària personal a les aules pràctiques:
 2. S’ha d’extremar la neteja personal especialment pel que fa a la cara i el cabell; en el cas de portar barba o bigot, serà obligatori l’ús de protectors de barba que haurà d’aportar l’alumne, de tal manera que la higiene alimentària quede assegurada. Es recomanen els cabells curts segons el rol d’hostaleria, o recollits, i la cara poc maquillada. S’han d’evitar els perfums penetrants. Les ungles s’han de portar curtes, arreglades i netes i sense lacar. Està prohibit portar arracades, pírcings (podran anar tapats amb un apòsit) penjolls, polseres, anells, rellotges, etc. S’aconsella no portar aliança. S’han de llavar les mans al començament de les activitats als tallers i sempre que es considere oportú, utilitzant els aparells instal·lats per a aquesta finalitat, i paper d’un sol ús per a torcar-se les mans i/o assecadors. El centre s’ocuparà de l’aprovisionament de sabó i paper, i caldrà l’economia d’aquests.

 3. Normes sobre conservació i higiene dels equipaments:
 4. La participació en les aules taller requereix una atenció i responsabilitat especial per part de tots per a mantindre les normes d’higiene, neteja i conservació mínimes, tant en l’ús de les instal·lacions, maquinària i utensilis de treball, com en la manipulació d’aliments i begudes, com estipula la normativa.

  En aquest sentit, tots els membres de la comunitat han de respectar les orientacions següents: les instal·lacions, maquinària i instruments han de deixar-se en perfecte estat de neteja i ordre per a ser utilitzat pel grup d’alumnes següent.

  Cada formador/a ha de deixar sempre apagada la maquinària una vegada acabada la classe, a més de quedar en perfecte estat d’utilització després del seu ús.

  Els subministraments, com ara electricitat i gas, requereixen especial atenció.

  Els foguers, taules de treball i piques-aigüeres han de quedar escrupolosament netes i ordenades i, en general, tota l’aula.

  Les cassoles, paelles i els altres instruments han d’utilitzar-se de manera raonada, i caldrà preocupar-se per la correcta col·locació d’aquests.

  L’ordre i la col·locació de tots els instruments seran d’obligada realització, d’acord amb les indicacions descrites de cada lloc assignat al material.

  Per a conservar qualsevol gènere s’haurà d’utilitzar un recipient adequat. No es podran utilitzar els mateixos envasos o embalatges en els quals arriben les matèries primeres, excepte en aquells casos on el producte tinga una dificultat de desembalatge i calga conservar l’embalatge original, és el cas d’alguns productes congelats.

  En qualsevol cas, tots els envasos utilitzats seran els permesos per la reglamentació tecnicosanitària.

  Igualment, s’han d’etiquetar tots els productes i identificar el tipus de gènere i el grup al qual pertany, data de caducitat, etc.

  Qualsevol malaltia de contagi comuna o en la pell de les mans ha de ser posada en coneixement del formador. Si un alumne o alumna presenta símptomes greus d’aquest tipus de malalties ha d’anar al metge o metgessa i, si aquest o aquesta ho prescriu, serà eximit o eximida de les pràctiques mentre persistisquen aquests símptomes. És responsabilitat de l’alumnat i el personal formador cobrir degudament les ferides a les mans o, si escau, cobrir la mà amb un guant. Disposarà d’apòsits i guants per a aquesta finalitat a la farmaciola. Queda terminantment prohibit traure de la cuina, magatzems, cambres o aules de pràctiques qualsevol aliment o preparació sense permís; així com el seu consum.

 5. Uniformitat:
 6. L’uniforme només es podrà fer servir dins de l’horari de l’aula taller i per a realitzar les activitats pròpies d’aquest, i caldrà que els uniformes siguen correctes per a poder accedir al taller.

  Si es porta samarreta interior, aquesta ha de ser blanca. El mitget, de l’uniforme de cuiner i cuinera, s’utilitzarà per a la seua finalitat, i es nuarà al coll. Es prohibeix el seu ús per a cobrir el cap o recollir el cabell.

  L’ús dels braçals i dels draps de cuina és per a evitar cremades en agafar recipients calents i per a altres usos específics, mai per a netejar-se o eixugar-se les mans.

  S’estableix que els uniformes, detallats per cursos o especialitats, cedits pel centre, hauran de ser entregats, nets i planxats, al final del curs.

 7. Normes d’ús de l’aula d’informàtica:
 8. L’alumnat està obligat a comprovar l’estat de l’equip informàtic en el qual treballa quan comence i finalitze la sessió de classe. Qualsevol incidència ha de comunicar-la immediatament al seu o a la seua docent, qui prendrà les mesures oportunes.

  No es permet l’entrada de menjar, beguda (ni tan sols aigua).

  Està terminantment prohibit que l’alumnat connecte o desconnecte components de l’equip informàtic, encara que no funcionen correctament.

  Està terminantment prohibit que l’alumnat instal·le o desinstal·le programes informàtics, fins i tot encara que no funcionen correctament.

  Es prohibeix expressament l’accés a continguts de caràcter violent, pornogràfic, xenòfob, discriminatori i, en general, contraris als objectius propis del caràcter formatiu, excepte sota la responsabilitat del professor o de la professora i en el marc de les activitats formatives del centre.

  No es permet el canvi de configuració dels equips informàtics per a adequar-los al gust personal de l’alumnat.

  Tots els treballs que realitze l’alumnat han de ser guardats en una carpeta en el núvol, que a aquest efecte haurà de crear el mateix alumnat. No es permet guardar informació en l’escriptori ni en llapis de memòria.

  En finalitzar la classe, ha de deixar l’equip apagat i en les mateixes condicions que el va trobar.

  L’incompliment d’aquestes normes es tractarà com qualsevol altra incidència disciplinària

 9. Normes d’ús de la xarxa wifi:
 10. Per a la correcta utilització de la xarxa corporativa d’accés wifi i de manera addicional a les possibles polítiques en vigor de seguretat i d’ús de la Xarxa CdT, s’estableixen les normes d’ús següents:

  Cessió de claus d’accés. La xarxa wifi l’ha disposada el centre perquè siga utilitzada per l’alumnat, docents i personal no docent i altres persones autoritzades, per la qual cosa queda totalment prohibida la cessió de claus d’accés a terceres persones.

  Dret a la intimitat i privacitat.

  Queden prohibides les descàrregues il·legals.

  Ús no autoritzat d’equipament. Queda prohibit l’intent d’accés a qualsevol equip informàtic, situat o no en la xarxa del centre, per al qual no es posseïsca el permís corresponent en l’àmbit particular (necessitat de compte personal) o de manera general amb la utilització de les infraestructures de comunicacions de la Generalitat Valenciana.

 11. Normes d’ús de dispositius mòbils:
 12. Mòbils: queda prohibit l’ús de mòbils a l’aula, tant per a telefonades com per a missatgeria o qualsevol altre propòsit. Aquesta prohibició fa referència a qualsevol classe, marca o grandària d’aparells de telefonia i afecta tant l’alumnat com el personal docent.

  Durant les sessions de classe, els mòbils de tots romandran en silenci o en mode avió. Les telefonades entrants i els avisos de l’aparell no poden ser audibles per a la classe.

  Ordinadors i tauletes: amb caràcter general, s’autoritza l’ús d’ordinadors i tauletes en classe. Si bé, el docent podrà denegar-ne l’ús, d’acord amb consideracions didàctiques.

  Per la seua completa inadequació als propòsits didàctics, queda totalment prohibit l’ús d’altres dispositius reproductors d’àudio o vídeo, durant qualsevol sessió de treball o classe.

  Accés a xarxes socials: no es permet l’accés a xarxes socials, durant la classe, excepte indicació expressa del docent o la docent en funció de la temàtica concreta de la sessió.

  En el Reglament general de protecció de dades es consideren la imatge i la veu com una dada de caràcter personal i subjectes, per tant, a protecció. Està totalment prohibit gravar, fer fotos, àudios, publicar-les en les xarxes socials, en tot el recinte del centre, sense consentiment exprés.

 13. Normes d’ús de la biblioteca:
 14. Ús exclusiu per a l’alumnat en aquells centres que en tinguen.

  Queda prohibit consumir menjar o beguda, utilitzar telèfons mòbils, desplaçar o moure del seu lloc cadires, taules o altres peces de mobiliari i fer soroll o parlar en un to de veu que moleste la resta de les persones usuàries.

  Els préstecs s’estableixen en funció de les característiques especials de cadascuna de les biblioteques de centres que conformen la Xarxa CdT i dels seus fons. Haurà de sol·licitar-se en la secretaria de cada centre, de dilluns a divendres laborables, de 9 a 14 h.

 15. Normes d’ús del garatge:
 16. L’ús és exclusiu per al personal docent o personal no docent, l’alumnat aparcara en la zona pública, excepte l’alumnat amb discapacitat. En tots els casos es requereix autorització prèvia de la direcció del centre.

  L’ús és l’indispensable durant l’horari de classe o de servei administratiu, i no es podrà aparcar fora d’aquest horari.

  Els vehicles se situaran dins de cada plaça degudament delimitada, sense sobrepassar aquests límits.

  La circulació pel recinte del garatge es farà a baixa velocitat (no superior a 20 km/h) i amb els llums d’encreuament encesos, tant a l’entrada com a l’eixida, amb la finalitat d’evitar possibles accidents i atropellaments.

  El centre no es fa responsable dels objectes depositats en els vehicles, ni els danys ocasionats a aquest.

 17. Normes d’ús de les taquilles:
 18. Les taquilles són d’ús individual i només pel temps que estiga la persona usuària al centre, i hauran de tindre cadenat, preferiblement de combinació.

  És obligatori deixar lliure la taquilla i retirar els objectes hi depositats quan finalitze l’ús d’aquesta. En cas d’ús indegut de la taquilla, aquesta serà desallotjada quan es tanque el centre.

  No es permet guardar en les taquilles cap element que puga degradar-se, deteriorar-se o que continga substàncies perilloses.

  L’accés a les aules tallers de cuina, rebosteria, bar-cafeteria i restaurant, està totalment prohibit amb motxilla, per a això s’han d’usar les taquilles habilitades.

  És aconsellable per a totes les persones usuàries la utilització de les taquilles, per a evitar possibles furts. Es recomana no deixar objectes de valor a les taquilles.

  El centre no es responsabilitza de la pèrdua, furt o deterioració dels objectes depositats a les taquilles. En cas de pèrdua de la clau del cadenat, serà necessari que la persona usuària firme un document amb les seues dades personals i DNI per a responsabilitzar-se de l’obertura forçada de la taquilla en qüestió. El centre podrà habilitar un horari d’ús de les taquilles.

 19. Material didàctic bàsic d’ús al taller
 20. En funció del curs, a l’inici, s’indicarà a l’alumnat el material d’utillatge bàsic, per al seu ús al taller, personal i no transferible, per motius d’higiene i seguretat.

FALTES D’ASSISTÈNCIA

Serà baixa en el curs si té més de tres faltes d’assistència no justificades en un mes, en el cas de certificats de professionalitat, o si falta més del 25 % de les hores lectives del curs, si es tracta de persones ocupades.

Quan les faltes d’assistència, justificades i no justificades, d’un alumne o alumna superen el 25 % de la duració del curs, mòdul o unitats formatives, perdrà el dret a rebre el diploma acreditatiu, i l’alume o l’alumna no podrà realitzar l’examen final. Se li lliurarà un certificat d’assistència real, si la persona interessada el sol·licita, d’acord amb el procediment en vigor.

FALTES JUSTIFICADES
 1. L’absència d’un alumne o alumna durant la impartició d’un mòdul formatiu ja realitzat amb el resultat d’apte o apta.
 2. Malaltia o accident: quan l’absència prevista siga d’una duració de tres dies o menys, s’haurà d’aportar un justificant mèdic o el comunicat d’urgències corresponent.
  Quan l’absència prevista siga superior a tres dies consecutius, per a personal treballador ocupat o desocupat perceptor de prestacions, s’haurà d’acreditar amb còpia del comunicat de baixa previst en la normativa de Seguretat Social, comunicat de confirmació, quan siga necessari, i comunicat d’alta, quan es produïsca.
  Per a personal treballador en situació de desocupació i no perceptor, haurà d’aportar un justificant mèdic.
 3. Matrimoni/parella de fet. S’acredita amb el llibre de família, inscripció en el Registre Civil o Registre d’Unions de Fet. Els dies lectius de què es disposa seran de fins a tres. Aquest permís s’iniciarà sempre després de produir-se el fet causant.
 4. Per naixement, acolliment o adopció d’un fill o filla, i per malaltia greu o defunció del cònjuge o parents fins al segon grau d’afinitat o consanguinitat. S’acredita amb el llibre de família i, a més, justificant mèdic o comunicat de baixa mèdica o certificat de defunció, i documentació de la relació de parentiu. Els dies lectius de què es disposa seran de fins a tres. Aquest permís s’iniciarà sempre després de produir-se el fet causant.
 5. Per trasllat de domicili habitual. S’acredita amb la declaració jurada o trasllat de la demanda d’ocupació, quan escaiga. S’autoritzarà un dia.
 6. Per compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal. S’acredita amb certificat del seu compliment o altres mitjans de prova. Es concedirà estrictament pel temps indispensable. Causes: visites mèdiques, citacions de jutjats, comissaries, examen o renovació del permís de conduir, renovació del document nacional d’identitat, número d’identificació d’estranger o del passaport i altres tràmits necessaris en organismes oficials.
 7. Per causes de força major que impossibiliten la compareixença (catàstrofes, vagues de transport, etc.). S’acrediten amb declaració jurada. Es concedirà estrictament pel temps indispensable.
FALTES DE DISCIPLINA
Es consideraran faltes de disciplina aquelles conductes que infringisquen les normes de convivència del centre. Les faltes es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Es qualificarà de falta lleu qualsevol infracció a les normes de conducta i que, per la seua entitat, no arribe a tindre la consideració de falta greu ni de molt greu.

Les faltes lleus es corregiran de manera immediata. Entre les sancions s’inclouran les següents:

 1. Amonestació verbal o per escrit.
 2. Expulsió de la sessió de classe amb compareixença immediata davant la persona responsable de formació del centre, fins a l’endemà.
 3. La realització de tasques o activitats de caràcter acadèmic.

Es qualifiquen com a faltes greus les següents:

 1. Les faltes reiterades de puntualitat o d’assistència a classe que, segons el parer de la persona formadora, no estiguen justificades.
 2. Les conductes que impedisquen o dificulten, a altres companys o companyes, l’exercici del dret o el compliment del deure de la formació.
 3. Els actes d’incorrecció o desconsideració amb companys o altres membres de la comunitat escolar.
 4. Els actes d’indisciplina i els que pertorben el desenvolupament normal de les activitats del centre.
 5. Els danys causats en les instal·lacions o el material del centre.
 6. Els danys causats en els béns o pertinences dels membres del centre.
 7. La reiteració en el mateix curs de dues o més faltes lleus.
 8. L’incompliment de la sanció imposada per cometre una falta lleu.

Les faltes greus es corregiran amb les sancions següents:

 1. Expulsió de la sessió de classe amb compareixença immediata davant la persona responsable de formació del centre, fins a l’endemà.
 2. Realització de tasques que contribuïsquen al millor desenvolupament de les activitats del centre o, si escau, dirigides a reparar els danys causats, o dirigides a millorar l’entorn ambiental del centre.

Són faltes molt greus les següents:

 1. Els actes greus d’indisciplina, desconsideració, insults, falta de respecte o actituds desafiadores, comesos cap a les persones formadores i altre personal del centre.
 2. L’assetjament físic o moral als companys.
 3. L’ús de la violència, les agressions, les ofenses greus i els actes que atempten greument contra la intimitat o els bons costums socials contra els companys o altres membres del centre.
 4. La discriminació, les vexacions o les humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa, ja siguen per raó de naixement, raça, sexe, religió, orientació sexual, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 5. L’enregistrament, publicitat o difusió, a través de qualsevol mitjà o suport, d’agressions o humiliacions comeses.
 6. Els danys greus causats intencionadament o per ús indegut en les instal·lacions, materials i documents del centre o en les pertinences d’altres membres del centre.
 7. La suplantació de personalitat i la falsificació o sostracció de documents.
 8. L’ús, la incitació a aquest o la introducció al centre d’objectes o substàncies perjudicials per a la salut o perilloses per a la integritat personal dels membres de la comunitat.
 9. La pertorbació greu del normal desenvolupament de les activitats del centre i, en general, qualsevol incompliment greu de les normes de conducta.
 10. La reiteració en el curs de dues o més faltes greus.
 11. L’incompliment de la sanció imposada per cometre una falta greu.

Les faltes molt greus es corregiran amb la sanció següent:

 1. Expulsió definitiva del centre.