Logo de CdT Online Zona privada
Logo de CdT Online
TURISME COMUNITAT VALENCIANA
Turisme Comunitat Valenciana conforma l’ens públic de la Generalitat al qual corresponen el foment i l’execució de la política turística de la Comunitat Valenciana. Queda adscrit al departament del Consell amb competències en matèria de turisme en els termes que reglamentàriament es determinen.
Per a més informació www.turisme.gva.es
El Mòdul de Pràctiques té caràcter formatiu, no laboral i, per tant, no comporta relació contractual entre l’alumnat i l’empresa. No ocuparà un lloc de treball, l’activitat de l’alumnat ha d’ajustar-se al programa formatiu establit pel tutor o tutora del CdT amb l’empresa col·laboradora, per la qual cosa s’evitaran tasques repetitives o fora del perfil de qualificació associat al certificat de professionalitat corresponent. Per tant, l’alumnat no podrà percebre cap retribució per la seua activitat formativa, ni pels resultats que puguen derivar-se’n.
L’alumnat disposa d’una assegurança d’accidents i de responsabilitat civil contractada per Turisme Comunitat Valenciana.
Amb caràcter previ, les empreses que vulguen incorporar l’alumnat de la Xarxa CdT per a la realització als seus centres de treball d’aquest tipus de pràctiques, hauran de subscriure l’acord de col·laboració corresponent per a la realització de pràctiques professional no laborals amb el CdT que siga competent per raó de territori. La duració serà l’any natural de la seua signatura.
L’empresa ha d’informar el personal representant legal dels treballadors i treballadores, si n’hi ha, abans de l’inici.
L’empresa ha d’aportar els certificats d’estar al corrent en els pagaments tributaris.
L’empresa ha de designar un instructor o instructora per cada cinc alumnes o fracció entre el personal qualificat d’aquesta.

Les seues funcions seran les següents:
Coordinar les pràctiques amb el tutor o tutora del centre.
Distribuir les tasques entre l’alumnat.
Supervisar i donar suport tècnic a l’alumnat en el desenvolupament de les pràctiques.

Orientar l’alumnat sobre:

 • Organització, estructura, característiques del sector, activitat i recursos tecnològics de l’empresa.
 • Marc disciplinari i de seguretat i higiene.
 • Llocs o situacions de treball.
 • Línies generals de la preparació i el desenvolupament de les activitats de la participació i integració en l’equip, de les condicions de l’ús de recursos i informació, etc.
 • Relacionar-se periòdicament amb el tutor o tutora del CdT per a efectuar el seguiment del programa formatiu. Per a això, cal disposar del full diari d’assistència on consta l’assistència de l’alumnat a les pràctiques.
 • Col·laborar en l’avaluació amb el tutor o tutora del CdT, i comprovar l’evidència de competència mostrada per l’alumnat.

La duració diària de la jornada de formació al centre de treball ha de ser igual o pròxima a l’horari laboral de l’empresa, generalment entre les 7 i les 22 h (els i les menors d’edat no poden fer pràctiques fora d’aquest horari) i es realitzaran reunions de seguiment periòdiques i obligatòries amb el tutor o tutora del CdT.

PROGRAMES DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA DIRIGIT A EMPRESES

Accetur impulsa especialment els projectes relacionats amb activitats i productes de turisme experiencial i creatiu, especialment de turisme gastronòmic, en el marc dels objectius estratègics de la Xarxa GastroTurística de la Comunitat Valenciana, l’Exquisit Mediterrani.

Turisme Emprén és un programa de formació dirigit a emprenedors o emprenedores amb una idea de negoci.

Crea Pime és el programa que facilita als emprenedors o emprenedores elaborar un pla d’empresa per a fer viable el negoci. A més, s’aborden continguts com ara l’escenari jurídic i de tramitacions per a obrir l’empresa, la gestió fiscal i financera o les obligacions legals.

Ofereix cursos-taller, formació i assistència tècnica que s’imparteixen amb la col·laboració de les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana.

Tutoria oberta ofereix sessions de consultoria personalitzades perquè persones emprenedores i empreses puguen disposar de personal expert per a aclarir informació sobre assumptes puntuals en matèries com el màrqueting turístic, la gestió empresarial o la gestió fiscal i financera. Les tutories s’han de sol·licitar prèviament, en col·laboració amb les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana.

Per a més informació http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/planificacion/accetur/accetur.html?tam=&menu_id=2

El Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins (SICTED), és el major projecte de qualitat a nivell nacional l’objectiu del qual és incrementar la qualitat de la prestació dels serveis que consumeix un turista en el seu itinerari turístic dins d’un destí, incrementant la seua satisfacció i fidelitat amb el destí. La Generalitat Valenciana es va sumar al projecte SICTED en 2011 a través de l’Acord marc subscrit entre Turisme Comunitat Valenciana i la Secretaria d’Estat de Turisme en matèria de qualitat, acord que ha vingut renovant fins hui.

La implantació d’aquest sistema de qualitat en destinacions turístiques, basada a treballar en pro de la millora contínua, permet participar a agents públics i privats de fins a 36 oficis diferents, sempre que aquests interactuen amb el turista.

L’empresa o autònom que participa en el projecte rep formació i assessorament tècnic gratuïts per a poder millorar el seu negoci, a més, el compliment d’una sèrie de bones pràctiques, entre altres requisits, permet als participants obtindre el distintiu Compromís de Qualitat Turística.

El reeixit desenvolupament del Projecte Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins SICTED en la Comunitat Valenciana, és el fruit de l’esforç conjunt de tots els agents que participen en ell:

 • Turisme Comunitat Valenciana.
 • Els més de 30 destins adherits al projecte que aglutinen al voltant de 70 municipis.
 • Els més de 1.700 serveis turístics que s’han sumat a ell.
 • El Consell de Cambres de Comerç i les seues cambres territorials d’Alacant, Alcoi, Castelló de la Plana, Orihuela i València, que, a presten el suport tècnic necessari per a la implantació de la metodologia SICTED i l’obtenció del distintiu Compromís de Qualitat Turística.

QUALITUR és el programa de Turisme Comunitat Valenciana que promou la cultura de l’excel·lència amb l’objectiu de millorar, de manera constant i sostinguda, els serveis que s’ofereixen i fer de l’excel·lència el senyal d’identitat del turisme de la Comunitat Valenciana.

Per a això es fomenta l’obtenció de certificats basats en models de tres matèries diferents:

 • Qualitat: Norma ISO 9001 i Normes Q de Qualitat Turística
 • Medi ambient: Norma ISO 14001, Reglament europeu EMAS, marca europea Ecolabel i distintiu autonòmic Parcs Naturals
 • Accessibilitat: Norma nacional UNEIX 170001

Per a més informació: qualitur_turisme@gva.es

VERIFICACIÓ DE DIPLOMES

El sistema permet verificar l’autenticitat dels diplomes emesos per Turisme Comunitat Valenciana, mitjançant el codi segur de verificació (CSV) que figura en el mateix document.

Tots els diplomes electrònics signats posseeixen un codi segur de verificació que permet la seua recuperació en línia. A través d’aquest servei pots consultar qualsevol document emés per Turisme Comunitat Valenciana en el qual es va incloure aquest codi. Especialment útil és aquesta funcionalitat quan l’alumnat imprimeix el diploma electrònic i el presenta en alguna empresa o administració, de manera que es pot comprovar la veracitat de la documentació presentada i que aquesta no ha sigut alterada.

Com realitzar-ho?

Qualsevol persona que necessite comprovar la validesa d’un diploma en format electrònic o en paper amb CSV, pot fer-ho accedint a aquest servei https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/tramitacion_online/verificacion_documentos/index.html. L’aplicació et requerirà, llavors, els dígits que formen el CSV que acompanya el diploma, i et retornarà el document electrònic equivalent amb les signatures electròniques incorporades. La persona usuària pot realitzar l’acarament amb el seu document.

AUTORITZACIÓ D’ÚS D’INSTAL·LACIONS ALS CENTRES DE TURISME

D’acord amb la Resolució de data 30 de setembre de 2019, del president de Turisme Comunitat Valenciana (enllaç que obri una finestra amb la resolució en PDF) en relació amb l’ús d’instal·lacions dependents d’aquesta entitat, és possible sol·licitar l’ús o cessió d’instal·lacions en la Xarxa CdT, per a l’organització de conferències, seminaris o altres esdeveniments.

Per a més informació, contacteu amb el CdT on us interesse sol·licitar-ne l’ús.

ESPAIS DE TREBALL COMPARTITS COWORKING

Entre les línies prioritàries de treball que desenvolupa Turisme Comunitat Valenciana està aprofundir en la cogestió de la governança turística entre l’Administració autonòmica i la resta d’agents públics i privats, i és molt significatiu, en l’àmbit d’aquests últims, el paper que exerceixen les associacions empresarials en àrees de gestió que es consideren estratègiques, com són la recerca, el desenvolupament, la innovació i la formació en turisme, així com empreses que participen en els programes de CreaTurisme i Accetur, o qualsevol altre programa de similars característiques que impulsa aquesta entitat.

Per a això s’ha creat un espai de treball compartit, al CdT d’Alacant, centre pilot, que podrà sol·licitar-se d’acord amb la Resolució de data 22 de juliol de 2020, del president de Turisme Comunitat Valenciana.

Per a més informació, podeu consultar el CdT d’Alacant.

INFORMACIÓ GENERAL PER A PARTICIPAR EN LES AULES-RESTAURANT DE LA XARXA CdT

El principal objectiu de la Xarxa CdT és dotar l’alumnat d’una capacitació i qualificació professional especialitzades, mitjançant un pla formatiu integral, en el qual es combinen la teoria i la pràctica, i destaca especialment l’activitat a les seues aules-restaurant, en les quals l’alumnat s’enfronta a situacions reals de cuina i atenció a comensals en sala.

Per a dur a terme aquesta labor, oferim al sector turístic la possibilitat de participar en aquestes activitats formatives, gaudir del resultat de la posada en pràctica del que ha aprés l’alumnat a les seues aules-restaurant, i contribuir així a la millora i a l’aprenentatge continu dels futurs professionals, tot això de manera gratuïta.

Exclusivament per a professionals del sector turístic, interessats i interessades a acudir a conéixer el funcionament de les aules-restaurant de la Xarxa CdT.

Han de sol·licitar-ho prèviament, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud general d’iniciació i tramitació telemàtica de procediments de Turisme Comunitat Valenciana. (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19786).

Una vegada aprovada la sol·licitud, es contactarà per correu electrònic per a indicar la data i l’hora, assignada per part del CdT.

L’enviament de la sol·licitud no garanteix la disponibilitat de places. La confirmació es realitzarà per correu electrònic.

Únicament es podrà sol·licitar una plaça per professional del sector turístic i un o una acompanyant extern a l’any.

Modificacions i anul·lacions. Qualsevol modificació o anul·lació de la reserva podrà realitzar-la el centre enviant un correu electrònic a l’adreça de la sol·licitud.

La persona que realitza la sol·licitud haurà d’indicar si hi ha algun tipus d’intolerància o al·lèrgia alimentària, si escau, en el moment de la sol·licitud.

Per a informació sobre l’estat de la sol·licitud, la persona sol·licitant pot contactar amb el centre on s’haja sol·licitat.

En tractar-se d’un espai de formació i a causa de la jornada de l’alumnat, l’entrada de comensals al menjador de pràctiques serà com a màxim a les 14.30 h i el tancament serà a les 16 h.

La distribució de taules és a càrrec del centre, i es podran compartir amb altres comensals, en funció de la configuració de l’aula i les necessitats de la formació.

Els menús depenen del tipus de formació, pot tractar-se d’un menú tancat o la carta.

Podran fer sol·licituds col·lectives, seguint el mateix procediment que les individuals, les entitats següents:

 • Associacions professionals representatives del sector turístic de la Comunitat Valenciana.
 • Regidories de turisme d’ajuntaments radicats a la Comunitat Valenciana.
 • Altres administracions i organismes públics que actuen en col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana.
 • Altres entitats sense ànim de lucre relacionades amb el turisme, o l’activitat de la qual estiga dirigida a la defensa de col·lectius vulnerables, sempre que tinguen la valoració favorable de la Direcció General de Turisme o de la direcció de l’àrea que hi participe o de la qual depenga aquesta activitat.

Han de sol·licitar-ho prèviament, mitjançant l’enviament d’una sol·licitud general d’iniciació i tramitació telemàtica de procediments de Turisme Comunitat Valenciana. (https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19786).

Una vegada aprovada la sol·licitud, es contactarà per correu electrònic per a indicar la data i l’hora assignada per part del CdT.

L’enviament de la sol·licitud no garanteix la disponibilitat de places. La confirmació es realitzarà per correu electrònic.

Modificacions i anul·lacions. Qualsevol modificació o anul·lació de la reserva podrà realitzar-la el centre enviant un correu electrònic a l’adreça de la sol·licitud.

L’entitat que realitza la sol·licitud haurà d’indicar si hi ha algun tipus d’intolerància o al·lèrgia alimentària, si escau, de les persones assistents, en la sol·licitud.

Per a informació sobre l’estat de la sol·licitud, la persona sol·licitant pot contactar amb el centre on s’haja sol·licitat.

En tractar-se d’un espai de formació i a causa de la jornada de l’alumnat, l’entrada de comensals al menjador de pràctiques serà com a màxim a les 14.30 h i el tancament serà a les 16 h.

El nombre màxim de places en cada CdT depén de la configuració d’aquest.

La distribució de taules és a càrrec del centre, i es podran compartir amb altres comensals, en funció de la configuració de l’aula.

Els menús depenen del tipus de formació, pot tractar-se d’un menú tancat o la carta.