Logo de CdT Online Zona privada
Logo de CdT Online
FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ

Aquesta formació va dirigida preferentment a persones en situació de desocupació, o en situació de millora d’ocupació, que poden sol·licitar treballadors o treballadores que estan actius i que vulguen millorar-ne la situació laboral. Persegueix la inserció laboral en el mercat turístic en qualsevol de les seues àrees a través d’un certificat professional i l’especialització, amb l’objectiu de dotar el mercat de treball de mà d’obra degudament qualificada.

Els certificats de professionalitat són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l’àmbit de l’Administració laboral.

Cada certificat acredita el conjunt de competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu, sense que això constituïsca regulació de l’exercici professional.

Cada certificat es correspon amb un perfil professional estructurat en unitats de competència. El certificat inclou la formació associada a aquest perfil, de manera que les unitats de competència s’associen a mòduls formatius, i es preveu també un mòdul de formació pràctica en centres de treball.

Els certificats de professionalitat tenen validesa en tot el territori nacional, i per a la Unió Europea s’haurà d’obtindre el suplement Europass als certificats de professionalitat. Europass és el marc comunitari únic per a la transparència de les qualificacions i competències establit per la Decisió 2241/2004/CE, del Parlament Europeu i el Consell, per a facilitar la mobilitat, tant amb finalitats d’aprenentatge permanent com amb finalitats professionals, entre països i entre sectors.

Els cursos d’especialització són cursos destinats a persones que volen ampliar i adaptar les seues competències professionals en un mercat laboral en constant evolució.

Són dissenyats per l’Àrea de Formació de Turisme Comunitat Valenciana, per tal que el personal professional del sector puguen ampliar els seus coneixements, reciclar-se i especialitzar-se.

Es tracta de cursos fonamentalment pràctics amb un enfocament multidisciplinari i metodologies innovadores que ofereixen a l’alumnat un procés d’aprenentatge rigorós, actiu i complet.

Les classes són presencials, a més, entre sessió i sessió, les persones participants podran tindre activitats no presencials, participar de les activitats organitzades al centre, visites d’aprenentatge a realitzar amb la finalitat d’interioritzar els coneixements adquirits o activar coneixements.

Després d’avaluar la formació teoricopràctica, s’obté un diploma expedit per Turisme Comunitat Valenciana. Quan les faltes d’assistència, justificades i injustificades, superen el 25 % del total de les hores del curs, no obtindran el diploma.

En el cas que el curs es pose en marxa en col·laboració amb altres organismes, universitats o institucions, s’atorgarà un diploma conjunt.

FORMACIÓ CONTÍNUA

Aquesta formació va dirigida preferentment a personal en actiu d’empreses del sector turístic, amb l’objectiu de millorar la seua qualificació professional, mitjançant l’actualització i el reciclatge constant dels seus coneixements.

Aquestes actuacions es caracteritzen per ser de curta duració, amb un enfocament eminentment pràctic i compatible amb l’horari professional. Els cursos són impartits per professionals experts en el sector d’hostaleria i turisme, coneixedors, al detall, del conjunt de problemes del turisme a la Comunitat Valenciana. El tipus d’accions de formació contínua desenvolupades en la Xarxa de Centres de Turisme abasta una àmplia varietat de cursos, tallers, seminaris i classes magistrals, i faciliten i possibiliten l’aprenentatge i la renovació de coneixements per a tots els perfils professionals del sector.

Aquests cursos responen sempre a les demandes formatives indicades per les diferents associacions turístiques a través dels consells assessors corresponents, òrgans consultius propis en cada CdT compostos per associacions, federacions i agrupacions empresarials, professionals i sindicals, representants del sector turístic, encarregats de l’elaboració i implementació dels programes formatius.

La Xarxa de Centres de Turisme també col·labora via conveni amb les universitats valencianes i el Consell de Cambres de Comerç, impartint i acreditant diferents actuacions formatives a través de la Xarxa de Centres de Turisme.

Es tracta d’una formació a mida en duració i contingut a les necessitats d’una empresa o un col·lectiu i impartida en exclusiva.

Entre els principals avantatges de la formació a mida està la possibilitat de poder dissenyar els seus continguts segons els requeriments de l’organització. És possible elegir els temes que es tractaran, la duració del curs, la metodologia o l’horari. Però, a més, el formador o la formadora tindran un contacte directe amb les necessitats de les persones assistents, per a poder adaptar-s’hi. D’aquesta manera, és possible crear un contingut formatiu veritablement personalitzat i que done resposta a les mancances que puguen haver-hi.